Školní družina

kontakt: hlavní vychovatelka ŠD: Jitka Janečková

                                                   e-mail: Janeckova2Jitka@seznam.cz

                                                   tel.: 723 705 672

 

 • Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1., 2., 3., 4., a 5. ročníku na základě řádně vyplněného zápisního lístku a zaplaceného poplatku 100 Kč měsíčně.
 • O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy a to dle uvedených  kritérií .
 • Školní družina je v provozu od 6:30 do 7:15 a od 11:15 do 16:15 hodin.
 • Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů.
 • Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně.
 • Děti do ŠD přejímá vychovatelka od třídní učitelky.
 • Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo děti mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů).
 • Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do 16,15 hod. V případě nevyzvednutí dítěte do stanovené doby, zůstává vychovatelka s dítětem až do příchodu rodičů. Škola může v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.
 • V den zápisu do ŠD jsou rodiče seznámeni s řádem družiny.
 • Žáci se musí chovat ukázněně a nerozbíhají se. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.
 • Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě uklidí a rozloučí se.
 • ŠD využívá i následující prostory školy: tělocvična, koutek pohody, školní hřiště.
 • Dítě nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál ŠD či školy.
 • Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Tekutiny jsou k dispozici v prostorách ŠD případně si je nosí děti z domova.
 • Úmyslné poškození inventáře žákem, hradí v plném rozsahu rodiče.
 • Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací.
 • Všechny děti ŠD musí být poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.

 

 

 


 

Vytvořeno službou Webnode