Volba povolání

Výchovná poradkyně:  Mgr. Marie Sýkorová 

e-mail: masykorka@seznam.cz, tel. 608 728 699

Konzultační hodiny: pondělí 12:15 - 13:00 (kabinet Čj), (dále po předchozí domluvě),

S čím se můžete na výchovného poradce obracet:

 • poskytnutí obecných informací o středních školách a oborech,
 • informace o přijímacím řízení,
 • pomoc při vyplňování přihlášek a jejich kompletace,
 • zapůjčení informačních brožur a knih
 • další konzultace podle potřeby

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 – 2018

 • v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky
 • přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení  do 30. 11. 2017  pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, do   1. 3. 2018 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky
 • v uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu
 • vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí, na obou přihláškách dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání)
 • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou 12. 4. 2018 16. 4. 2018, náhradní termín je stanoven na 10. 5. a 11. 5. 2018
 • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou 13. 4. 2018 a 17. 4. 2018, náhradní termín je stanoven na 10. 5. a 11. 5. 2018
 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí)
 • testy pro přijímací zkoušku připraví společnost Cermat, testy budou z českého jazyka a matematiky

Zápisový lístek

 • zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že: jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání, odevzdal - li jej v oboru s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • v případě souběhu způsobů, kdy lze vzít zápisový lístek zpět, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu na druhé straně tiskopisu zápisového lístku

 

S volbou povolání mohou pomoci tyto internetové stránky:

https://www.klickevzdelani.cz

https://www.infoabsolvent.cz

https://www.istp.cz

https://www.portal.mpsv.cz

 

Soubory ke stažení: 
 

 

Vytvořeno službou Webnode