informace o přijímacím řízení

Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

č. j.: MSMT-42271/2013

 

Informace pro příjímání na střední školy a konzervatoře
 ve školním roce 2013/2014

 

2013

 


Co byste měli vědět o přijímacím řízení

Informace pro ředitele, třídní učitele a výchovné poradce

/2013/

I. Kde najít důležité informace

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“)         
 https://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon,

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) https://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore,

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2010 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici viz www.mvcr.cz (dále jen správní řád).

Podrobnější informace o přijímacím řízení

Jsou průběžně zveřejňovány rovněž na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, případně i u jím zřízených státních příspěvkových organizací www.nuv.cz, (www.uiv.cz, www.nuov.cz).

Dále na webových stránkách jednotlivých krajů a škol.

 

 

II. Základní náležitosti přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014

·         Ředitel střední školy zveřejňuje kriteria a další podrobnosti před podáním přihlášek ke vzdělávání ve střední škole; v případě rozhodnutí o konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení stanoví nejméně 2 termíny pro její konání (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou na základě § 62 odst. 4 školského zákona).

·         Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč řediteli střední školy; na přihlášce se vyznačí den, kdy se uchazeč chce zúčastnit přijímací zkoušky.

·         Je umožněno uchazeči podat dvě přihlášky v prvním kole.

·         Ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy může v nezbytných případech podat přihlášku za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou místo zákonného zástupce (novela § 60 odst. 5 školského zákona).

·         Na dobu od 22. dubna do 30. dubna je všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky sjednocen termín přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení, pokud ředitel školy rozhodnul, že se přijímací zkouška koná (§ 3 odst. 1 vyhlášky).
Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je stanoven tak, aby se nepřekrýval s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky (didaktických testů a písemných prací), které se od školního roku 2011/2012 konají v období od 2. května do 15. května (stanoveno § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 273/2011 Sb.).

·         Platí termíny pro

-    ukončení hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky (načež následuje bezodkladné vyhlášení rozhodnutí o přijetí nebo vydání rozhodnutí nepřijetí uchazeče ke vzdělávání,

-    podání odvolání na 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

·         Je stanovena doba od 22. 4. kdy lze nejdříve oznámit rozhodnutí (odeslání rozhodnutí o nepřijetí i zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) i v případě, že se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (§ 60 odst. 17 školského zákona, ve znění zákona č. 49/2009 Sb.).    
Umožňuje se tak uchazečům rozhodnout, v období pro uplatnění zápisového lístku podle § 60a odst. 6 školského zákona, na které škole potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.

·         Stanoví se zákonem povinnost zveřejnit seznam přijatých uchazečů.
Novela školského zákona (§ 60 odst. 16 a 17 a § 183 odst. 2 školského zákona přijaté zákonem č. 472/2011 Sb.) přebírá z vyhlášky ustanovení zajišťující zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a podmínky jeho zveřejnění. Návazně bylo proto v § 4 odst. 1 zrušeno písmeno b) vyhlášky. Vedle seznamu přijatých uchazečů zveřejňuje ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 4 odst. 1 vyhlášky pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení. 
Po stanovení pořadí uchazečů (podle § 60 odst. 14 školského zákona, pokud podmínky pro přijetí splní více uchazečů, než kolik lze přijmout) se seznam zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů; obsahuje zejména datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7.            
Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Přijatý uchazeč již nebude muset čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

·         Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, a oznamují se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů , platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou na základě § 62 odst. 4 školského zákona, a to i pro přijetí v konzervatořích.   
V případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou se ale bude muset uchazeč před uplatněním zápisového lístku (nově jej může uplatnit jen jednou) v prvním kole rozhodnout, zda nastoupí do takového oboru vzdělání, kde uplatní svůj talent, nebo bude usilovat o přijetí do ostatních oborů vzdělání.

·         Ruší se zápisový lístek pro část uchazečů.        
Nepředkládají jej uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání konané podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona, a kteří se hlásí do všech forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona.

·         Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu.         
Pokud chce uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (znění § 5a odst. 3 vyhlášky).

·         Vydávání zápisového lístku cizincům.   
Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá (novela § 60a odst. 2 školského zákona) nebo potvrdil úmysl žáka vzdělávat se v dané střední škole (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

·         Termín pro podání zápisového lístku

Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

·         Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.        
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

 

III. Změny v rozhodování ředitelů škol podle školského zákona při přijímacím řízení oproti školnímu roku 2012/2013

Upozorňuje se k výkonu veřejné správy ředitelů škol a školských zařízení, v návaznosti na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu (z hlediska výkonu veřejné správy v rozsudku ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 53/2011 – 109), že by rozhodování ředitelů škol podle školského zákona o vzdělávání, poskytovaného podle tohoto zákona jako veřejná služba, mělo probíhat i v návaznosti na správní řád.

Z uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu tak zejména vyplývá pro přijímací řízení ke vzdělávání, konané podle § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, že:

·         Rozhodnutí vydává škola jako subjekt veřejné správy, nikoliv její ředitel, jenž je pouze vykonavatelem veřejné správy,

·         Rozhodování i škol, které nezřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se odehrává v oblasti státní (veřejné) správy,

·         V rámci veřejné správy rozhodují také soukromé a církevní školy, které proto rovněž postupují při přijímacím řízení podle části druhé správního řádu v obdobném rozsahu, jako školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 

 

IV. Podrobnější průběh přijímacího řízení od školního roku 2013/2014

 

A. Před podáním přihlášek

Uchazeč – ten, kdo se hlásí ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

·         Informuje se o vyhlášení přijímacích řízení ve středních školách (nebo základních školách, případně u výchovných poradců), případně prostřednictvím internetu, a vytipuje si školy podle svého zájmu. Vybere si z nabídky oborů vzdělání středních škol nebo konzervatoří, informuje se na internetu (informace na, www.nuv.cz /www.uiv.cz, www.nuov.cz/), vytipuje školy podle svého zájmu. Je vhodné si ověřit, zda má škola zapsán obor vzdělání ve školském rejstříku (viz https://rejskol.msmt.cz/).

·         Informuje se na středních školách (navštíví je ve dnech otevřených dveří, případně se informuje u jejich pověřeného pracovníka nebo na jejich webových stránkách). Ověří si zejména, jaké podmínky ředitel střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil (na základě informace jím zveřejněné podle § 60 odst. 3 a 4 školského zákona).

·         Poradí se s výchovným poradcem nebo se školským poradenským zařízením, zejména pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

·         Zváží svoje možnosti.

·         Obstará si 1 nebo 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení – buď v základní škole nebo v prodejnách SEVT nebo si stáhne tiskopis z webové stránky MŠMT (nebo i v některých školách). Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem podle § 60 odst. 5 školského zákona.

·         Vyplní přihlášku/-y a nechá si na nich potvrdit prospěch v základní škole (obdoba výpisu z vysvědčení – kulaté razítko a podpis), nebo jej vyplní sám a přiloží ověřené kopie vysvědčení (§ 1 odst. 3 vyhlášky). V přihlášce pro první kolo přijímacího řízení, pokud se v dané střední škole koná přijímací zkouška, uvede i den kdy se jí chce zúčastnit (vybere jeden z termínů stanovených pro její konání ředitelem školy podle § 60 odst. 2 věta třetí školského zákona). Přiloží i další doklady, pokud je střední škola vyžaduje (tato informace vyplývá z kriterií přijímacího řízení zveřejněných ředitelem příslušné střední školy); v případě cizinců mimo zemí EU je potřebné nejpozději při zahájení vzdělávání předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (viz § 20 odst. 3 školského zákona), v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je vhodné přiložit i doporučení školského poradenského zařízení.

·         Pokud jde o cizince, měl by také zvážit, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce, a případně svoji schopnost ověřit ve škole; škola ji může ověřit rozhovorem (viz § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

·         Je vhodné, aby si pro přijímání ke vzdělávání uchazeč se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním opatřil doklad, kterým se stanoví, jaké jsou při přijímání vhodné podmínky odpovídající jeho potřebám (získaný doklad, nebo jeho ověřenou kopii, přiloží k přihlášce). Tyto speciální vzdělávací potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení.

·         Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce, případně může přihlášku podat ředitel zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou (§ 60 odst. 5 školského zákona). 
Vychází se přitom z předpokladu, že pokud existuje druhý zákonný zástupce, pak s podáním přihlášky souhlasí (k zastoupení nezletilého stačí pouze jeden z rodičů). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili s žádostí na soud, který (alespoň na základě předběžného opatření) rozhodne o vzdělávání jejich dítěte. Pokud již k takovému rozhodnutí soudu došlo, je vhodné jej k přihlášce přiložit.      

Základní škola (dále jen „ZŠ“)

Informuje, zejména prostřednictvím výchovných poradců, rodiče a žáky o náležitostech přijímacího řízení a dostupných informacích o něm, zprostředkovává informace o oborech vzdělání na středních školách i o tom, kde jsou informace týkající se přijímání k dispozici (webové stránky, publikace apod.).

·         Pomáhá při vyplňování přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

·         Zajistí zápisové lístky (viz www.sevt.cz) pro své žáky, kteří se hlásí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole, i vyplnění osobních údajů jednotlivých uchazečů (ověří u žáků, zda jsou osobní údaje, které uvádí žák v přihlášce, aktuální. Vyplněný zápisový lístek s osobními údaji žáka pak potvrdí v souladu s § 60a odst. 5 školského zákona (údaj o střední škole vyplňuje žák až na základě přijetí ke vzdělávání).

Střední škola – ředitel, i konzervatoř - ředitel  (dále jen SŠ)

Informuje uchazeče o možnostech vzdělávání ve škole v následujícím školním roce (doporučuje se využít spolupráci s podnikateli).

·         Zahajuje přijímací řízení do oboru/-ů vzdělání jeho vyhlášením na následující školní rok. První kolo vyhlásí do 31. ledna (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října) podle § 2 vyhlášky na základě § 60 odst. 1 školského zákona.

·         Stanovuje a vyhlašuje jednotná kriteria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých kol přijímacího řízení zejména podle § 2 odst. 1, § 16, § 20, § 59 odst. 1 a § 60 odst. 3, 4, 13 a 15 školského zákona, kterými je umožněno vyhlášení kritérií přijímacího řízení i v návaznosti na školní vzdělávací programy. Při jejich stanovení dbá, aby pokud plní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, byly zajištěny podmínky pro stanovení pořadí uchazečů (viz § 60 odst. 14 školského zákona).

·         Ověřuje v případě cizince, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce (viz § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona), a vyjádří v kriteriích přijímacího řízení, že se bude tato schopnost ověřovat rozhovorem.

·         Poskytuje informace o oborech vzdělání, ve kterých bylo nebo bude vyhlášeno přijímací řízení a o jeho průběhu (tyto informace zpřístupňuje i podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

·         V případě, že bylo rozhodnuto o konání přijímací zkoušky, vyhlašuje pro první kolo přijímacího řízení dny konání přijímací zkoušky; pro první kolo se musí stanovit nejméně dva termíny konání přijímací zkoušky podle § 60 odst. 2 a 8 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky /viz informace v předcházející kapitole/.

·         Umožňuje případně získání přihlášek uchazečům o vzdělávání v oborech vzdělání, u kterých vyhlašuje přijímací řízení, napomáhá jim při jejich řádném vyplnění (případně ve spolupráci s rodiči) a informuje je zejména o dokladech požadovaných pro přijímací řízení.

Krajský úřad

Poskytuje informace o záměrech kraje v oblasti středního školství, např. v rámci dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje.

·         Poskytuje informace o zajišťování vzdělávání (např. o středním vzdělávání) a školských službách ve své působnosti.

·         Zajišťuje zápisové lístky (viz www.sevt.cz) pro uchazeče, kteří se hlásí o přijetí na SŠ v denní formě vzdělávání a nevydává jim je ZŠ. Nově od 1. 1. 2012 nezajišťuje zápisové lístky uchazečům, jenž je nemusí předkládat podle § 60a odst. 1 školského zákona.

·         Zveřejňuje na základě oznámení ředitelů škol přehled volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání v dalších kolech přijímacího řízení (§ 60 odst. 22 školského zákona).

 

 

B. Odevzdání přihlášek –

Uchazeč

·         Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ v termínu stanoveném v § 60b školského zákona do 15. 3. (případně do 20. 3., nebo 30. 11.) - viz termíny v přiložené tabulce.

·         K přihlášce přiloží potřebné doklady podle § 60 odst. 6 školského zákona a § 1 vyhlášky (přihláška musí být podepsaná uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem). Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ. Obě přihlášky není možné uplatnit na dva termíny prvního kola jednoho přijímacího řízení (§ 60 odst. 7 školského zákona).

·         Je vhodné si ve SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky, v případě jejího zaslání provozovatelem poštovních služeb uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.

·         Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek v základní škole (viz termín v přiložené tabulce), ostatní uchazeči (s výjimkou uchazečů, kteří jej nepředkládají podle § 60a odst. 1 školského zákona) na krajském úřadu na základě žádosti; pro školní rok může uchazeč obdržet jen jeden (viz § 60a odst. 3 školského zákona). Přitom je podstatné, aby zápisový lístek obsahoval stejné osobní údaje, které jsou uváděny v přihlášce ke vzdělávání (předložen tímtéž uchazečem). Dále je důležité si zápisový lístek uschoval tak, aby jej měl k dispozici, až se bude jako uchazeč na základě rozhodnutí o přijetí rozhodovat, které škole potvrdí úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

·         Vydá každému svému žáku hlásícímu se na střední školu jeden zápisový lístek pro následující školní rok s osobními údaji uchazeče a potvrzuje jej; o vydaných zápisových lístcích jednotlivým uchazečům vede přesnou evidenci.

·         Pro první kolo přijímacího řízení vydá zápisový lístek ZŠ svému žáku nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Pokud žák základní školy neupozornil, že bude podávat přihlášku ke střednímu vzdělávání na následující školní rok a zákonný zástupce požádá o zápisový lístek po tomto termínu na následující školní rok, může jej ZŠ vydat i později. Doporučuje se v takovém případě na zápisovém lístku vyznačit, pro který školní rok je vydán (zápisový lístek platí na následující školní rok od data vystavení – pro příslušný školní rok se vystavuje jen jeden).

·         Přijímá přihlášky a vydává na základě žádosti doklad o jejich převzetí.

 

Krajský úřad

·         Vydává, na základě písemné žádosti, příslušným uchazečům zápisové lístky s osobními údaji uchazeče, potvrzuje je a o vydaných zápisových lístcích vede přesnou evidenci. Každému uchazeči, který zápisový lístek uplatňuje, vydává jeden zápisový lístek na následující školní rok (§ 60a odst. 1 a 2 školského zákona).

 

 

C. Po odevzdání přihlášek

Uchazeč (podle § 60 odst. 16 a 17 a § 183 odst. 2 školského zákona)

·         Pokud SŠ informovala, že se v oboru vzdělání nekoná přijímací zkouška, očekává zveřejnění informace o výsledku přijímacího řízení a stanoveném pořadí uchazečů pod jeho registračním číslem ve školách, na které podal přihlášku /podle § 60 odst. 16 a 17 školského zákona a § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky/. Na základě přiděleného registračního čísla se i ve SŠ může informovat o výsledku přijímacího řízení.

·         Pokud bylo ředitelem SŠ rozhodnuto o konání přijímací zkoušky, očekává doručení pozvánky na přijímací zkoušku.

·         Může být školou vyzván k doplnění podkladů nebo údajů, pokud není přihláška úplná.

·         Rozhodující je pro něj oznámení výsledku přijímacího řízení školou, v jehož rámci škola podle § 183 odst. 2 školského zákona zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (místo zaslání rozhodnutí o přijetí) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy). Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně. K tomu platí, že výsledek prvního kola přijímacího řízení – u oborů bez talentové zkoušky lze vyhlásit nejdříve 22. 4. (podle § 60 odst. 16 a 17 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky), u oborů s talentovou zkouškou na SŠ do 15. 2. (podle § 62 odst. 3 školského zákona), a na konzervatořích do 12. 2. (podle § 88 odst. 2 školského zákona).

·         Kontroluje přihlášky a úplnost požadovaných přiložených dokladů; v případě chybějících údajů nebo dokladů si vyžádá doplnění (§ 37 odst. 3 správního řádu).

·         V případě, že se přijímací zkouška koná, rozesílá pozvánky k přijímací zkoušce nejpozději 14 dní před jejím konáním na základě § 60 odst. 8 školského zákona, v případě dalších kol nejpozději 7 pracovních dnů před jejím konáním podle § 60 odst. 10 školského zákona a v případě zasílání pozvánky na zkoušku v náhradním termínu 7 kalendářních dnů podle § 3 odst. 6 vyhlášky. Součástí pozvánky je registrační číslo pro stanovení pořadí uchazečů.

·         V případě, že se přijímací zkouška nekoná, informuje uchazeče o této skutečnosti a přiděluje jim registrační čísla pro stanovení pořadí uchazečů (§ 4 odst. 3 vyhlášky).

 

 

D. Zkoušky (v oborech bez talentové zkoušky 1. kolo – 22. 4. až 30. 4., a v oborech s talentovou zkouškou ve středních školách 2. 1. až 15. 1. nebo v konzervatořích 15. 1. až 31. 1. viz příloha), a náhradní zkoušky.

Uchazeč

·         Zúčastní se přijímací zkoušky v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (který uvedl na přihlášce) - viz termín v přiložené tabulce (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou se zúčastní talentové zkoušky). Přijímací zkoušku může na jedné střední škole v prvním kole přijímacího řízení (stanoveného oboru vzdělání) vykonat jen v jednom z více různých termínů (nejméně dvou), ve kterých se tato zkouška koná (§ 60 odst. 7 školského zákona).

·         Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se může konat nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60 odst. 11 školského zákona).

·         Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky (viz § 60 odst. 9 školského zákona).

·         Organizuje přijímací zkoušku v předem stanovených termínech na základě zveřejněných kritérií.

·         Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami při přijímání ke vzdělávání stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám (§ 16 odst. 6 věta druhá školského zákona). Zajišťuje, aby se při hodnocení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami přihlíželo k povaze postižení nebo znevýhodnění.

·         Umožňuje uchazeči ze závažných důvodů do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky vykonat zkoušku v náhradním termínu podle § 60 odst. 11 školského zákona (na základě řádné písemné omluvy řediteli školy uplatněné do 3 dnů po termínu konání přijímací zkoušky).

 

 

E. Ukončení hodnocení uchazečů v přijímacím řízení (Oznámení rozhodnutí zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

·         Pro oznámení rozhodnutí v přijímacím řízení hodnotí, podle získaných podkladů od uchazečů, jak uchazeči splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (při naplnění zásady rovného přístupu ke vzdělávání na základě § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona), způsobilost uchazeče ke vzdělávání.

·         Podklady o uchazečích, získané v přijímacím řízení, jsou vyhodnoceny na základě stanovených kritérií, která byla vyhlášena v souladu se školským zákonem (viz zejména § 60 odst. 3 písm. a) a § 60 odst. 13 školského zákona).

·         Ukončí se hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky,

·         Stanoví se pořadí podle výsledku hodnocení dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení a zveřejňuje se spolu s kriterii přijímacího řízení (viz § 4 vyhlášky na základě § 60 odst. 14, 16 a § 64 školského zákona).

·         Uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů se, pokud jde o nepřijaté uchazeče, odesílá rozhodnutí o nepřijetí a v případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (novela § 60 odst. 16, 17, § 165 odst. 2 písm. f) a novela § 183 odst.  2 školského zákona). Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Ke zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a k odeslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům se přistoupí

o   bez zbytečného odkladu v případě, kdy bylo rozhodnuto, že se přijímací zkouška nekoná, ale v prvním kole přijímacího řízení u oborů bez talentové zkoušky nejdříve od 22.4. (§ 60 odst. 17 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky), nebo

o   bezodkladně po ukončení hodnocení uchazečů, které musí proběhnout do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek (v prvním kole přijímacího řízení u oborů bez talentové zkoušky po ukončení všech termínů stanovených pro přijímací zkoušku),

o   u oborů s talentovou zkouškou na SŠ do 15. února (podle § 62 odst. 2 školského zákona), a na konzervatořích do 10. února (podle § 88 odst. 2 školského zákona.

·         Seznam přijatých uchazečů na školní rok, pro který jsou uchazeči přijímáni, se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol nebo konzervatoří též zejména poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona (doporučuje se vydat formou rozhodnutí o přijetí). Zveřejnění seznamu se oznamuje pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče vydání rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání.

·         Pro doručování rozhodnutí o nepřijetí uchazeče je speciální právní úpravou v § 60 odst. 18 školského zákona stanovena lhůta pro uložení tohoto rozhodnutí, která je odlišná od obecně stanovené lhůty v § 23 a 24 správního řádu. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se tak ukládá způsobem dohodnutým s Českou poštou, jak je uvedeno na https://www.msmt.cz/vzdelavani/k-dorucovani-rozhodnuti-o-prijeti-informace.

·         Stanovený způsob vyhlášení výsledků přijímacího řízení se vztahuje i na:

o   přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou s tím, že uchazeči, kteří uplatnili přihlášku do 30. listopadu (podle § 60b odst. 1 školského zákona), získají jeho výsledek nejpozději do 15. února (viz § 62 odst. 2 věta třetí školského zákona) ve střední škole, nebo do 10. února (viz § 88 odst. 2 školského zákona) v konzervatoři. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se oznamuje vydání rozhodnutí ředitele školy o přijetí i do oborů vzdělání s talentovou zkouškou,

o   přijímání do oborů vzdělání podle § 83 až 85 školského zákona.

·         V případě žádosti rodičů nebo uchazečů o vydání dokladu je v pravomoci školy jim vydat potvrzení o přijetí.

Uchazeč

·         Informuje se v seznamu uchazečů, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

·         Vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů (7 kalendářních dnů), pak je považováno za doručené (§ 60 odst. 18 školského zákona a informace na https://www.msmt.cz/vzdelavani/k-dorucovani-rozhodnuti-o-prijeti-informace).

·         Přijatý uchazeč si může pro svou potřebu (pro cizineckou policii, banku apod.) vyžádat potvrzení o přijetí.

 

 

F. Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek

Uchazeč

·         Zápisový lístek od 1. 1. 2012 neodevzdávají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání konané podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona, a kteří se hlásí do všech forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona (§ 60a odst. 1 školského zákona).

·         Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy potvrzují uchazeči, kterých se to týká, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40  správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona); v případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. I v případě přijetí uchazeče do prvního ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

·         V případě, že byl uchazeč přijat ve více středních školách v prvním kole přijímacího řízení, musí důkladně zvážit, na kterou školu jej uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání. V takovém případě písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání; vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč (zákonem č. 472/2011 Sb. byla schválena novela § 60a odst. 7 školského zákona, v níž se omezuje možnost vzít zápisový lístek zpět - viz informace o změnách v části IV). Dokladem o přijetí na odvolání je písemné rozhodnutí o přijetí vydané v rámci odvolacího řízení.          
Potvrzování úmyslu přijatého uchazeče (při podání dvou přihlášek v prvním kole přijímacího řízení do obou skupin oborů vzdělání) odevzdáním zápisového lístku bez možnosti jej vzít zpět, až na zmíněnou výjimku, má současně ředitelům škol přinést větší jistotu, kteří žáci přijatí ke studiu do jejich školy skutečně nastoupí. Tím se jim také umožní lépe odhadnout potřebu dalších kol přijímacího řízení k doplnění tříd za uchazeče, kteří si vybrali jinou školu.

·         K uchazečům, kteří byli přijati v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a využili svého práva (§ 62 odst. 3 školského zákona) podat do oboru bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky podle § 62 odst. 4 v návaznosti na § 60 odst. 7 a školského zákona se upozorňuje, že se musí rozhodnout před uplatněním zápisového lístku, zda chtějí svůj talent vzděláváním podporovat.          
Tito uchazeči, podávající přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou, mají tak v procesu přijímacího řízení exkluzívní postavení (mohou podat v prvním kole přijímacího řízení celkem 4 přihlášky – 2 na obory s talentovou zkouškou a 2 na ostatní obory vzdělání), jehož důsledky se ale projevují při stávající možnosti uplatnit zápisový lístek pro přijetí do prvního ročníku na následující školní rok jen jednou (§ 60a odst. 7 školského zákona v aktuálním znění). Současná právní úprava totiž pracuje s fikcí, že v případě kladného výsledku přijímacího řízení uchazeč své právo na přijetí potvrdí odevzdáním zápisového lístku. Je ale na zvážení uchazeče, zda považuje za účelné odmítnout šanci ve výběrové škole s talentovou zkouškou, nebo se pokusit o přijetí ke studiu v další střední škole – k tomu se mu umožňuje podat znovu 2 přihlášky. Předpokládá se ale, že uchazeči, kteří budou úspěšní v oborech vzdělání s talentovou zkouškou, v nichž svůj talent budou moci uplatnit, budou tyto obory upřednostňovat, a pokud se pro ně rozhodnou, nebudou se již ucházet o vzdělání v ostatních oborech vzdělání bez talentové zkoušky.

·         V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče (viz § 5a vyhlášky).

·         Platnost zápisového lístku na příslušný školní rok je dána datem jeho vystavení (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky).

·         Pro první kolo přijímacího řízení vydá zápisový lístek ZŠ svému žáku nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Pokud žák základní školy neupozornil, že bude podávat přihlášku ke střednímu vzdělávání na následující školní rok a zákonný zástupce požádá o zápisový lístek na následující školní rok po tomto termínu, vydá jej ZŠ i později. Doporučuje se v takovém případě na zápisovém lístku vyznačit, pro který školní rok je vydán.

·         ZŠ je oprávněna v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydat svým žákům náhradní zápisový lístek (viz § 60a odst. 4 písm. c) školského zákona a § 5a odst. 5 vyhlášky) na základě žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče. V takovém případě se náhradní zápisový lístek označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.

·         Přijímá zápisový lístek na základě § 60 odst. 20 a § 60a školského zákona a ověřuje jej v souladu s § 5a odst. 4 vyhlášky (že jej podal uchazeč uvedený na přihlášce, kterému bylo vystaveno rozhodnutí o přijetí).

·         Vydává zpět bez zbytečného odkladu zápisový lístek podle § 60a odst. 7 školského zákona zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče přijatého na základě odvolání, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku a poučí jej, že se tímto vzdává práva být přijat za žáka dané střední školy; na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Krajský úřad

·         Vydává zápisové lístky na základě písemné žádosti podle § 60a odst. 1 a 2 školského zákona a § 5a odst. 3 vyhlášky v případě, že uchazeč není žákem základní školy v ČR; vede jejich evidenci. Nevydává je uchazečům pro vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání konané podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona, a těm uchazečům, kteří se hlásí do všech forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona; ti je neuplatňují.

·         Je oprávněn v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydat příslušným uchazečům (kterým vydal zápisový lístek), náhradní zápisový lístek (podle § 5a odst. 5 vyhlášky na základě § 60a odst. 4 písm. c) školského zákona) na základě písemné žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.

 

 

G. Možnost odvolání

Uchazeč

·         Každý uchazeč, jemuž je doručeno rozhodnutí ve správním řízení, a tím je i rozhodnutí vydané v přijímacím řízení, je oprávněn se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

·         Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60 odst. 19 školského zákona). Odvolání se v případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu Hlavního města Prahy).

·         přijímá odvolání proti rozhodnutí a v případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí postupuje jej příslušnému krajskému úřadu podle § 86 až 88 správního řádu; spolu s odvoláním zasílá i kriteria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno při přijímacím řízení; rozhodnutí může být změněno v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu a podle § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a podklady o uskutečněném přijímacím řízení odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Krajský úřad

·         Rozhoduje v případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu; k tomu lze zejména upozornit, že vydává rozhodnutí ve lhůtách stanovených v § 71 správního řádu a že lhůta počíná běžet dnem předání spisu krajskému úřadu k rozhodnutí podle § 88 správního řádu.

 

 

H. Další kola přijímacího řízení

Uchazeč

·         Zjistí si informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (jsou zveřejňovány podle § 60 odst. 22 školského zákona). Podrobnosti pro přijímací řízení v dalších kolech se stanoví podle § 60 odst. 10 školského zákona, a na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 5 vyhlášky.

·         Podá přihlášku/-y ke vzdělávání na SŠ (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), pokud je SŠ vyhlášeno přijímací řízení do oboru vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení počet přihlášek není omezen, a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky, koná se v jednom termínu. Termíny pro podání přihlášky stanoví SŠ. Přihlášku lze vyzvednout u ředitele střední školy podle § 4 odst. 4 vyhlášky (vedle zakoupení formuláře nebo jeho stažení z www.msmt.cz). Uplatňuje se přímo u ředitele SŠ, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal, spolu s požadovanými doklady.

·          Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona.

·         Vyhlašuje další kola přijímacího řízení do oborů vzdělání k naplnění předpokládaného stavu žáků (počet kol není omezen, viz § 60 odst. 10 školského zákona).

·         V případě vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání, viz § 3 odst. 5 vyhlášky.

·         Pokud se vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznamuje se tato skutečnost neprodleně krajskému úřadu, včetně počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Tyto údaje zveřejňuje i na webových stránkách školy podle § 60 odst. 22 školského zákona. Může jít o místa např. uvolněná uchazeči, kteří dostali rozhodnutí o přijetí, ale nepotvrdili zájem o vzdělávání zápisovým lístkem.

·         V případě, že o konání přijímací zkoušky v dalších kolech bylo rozhodnuto, informuje o této skutečnosti současně s vyhlášením kritérií přijímacího řízení. Přitom přijímací zkouška v dalších kolech přijímacího řízení se koná v jednom termínu.

·         V případě, že se v rámci dalších kol přijímacího řízení přijímací zkouška koná, rozesílá pozvánky k přijímací zkoušce nejpozději 7 pracovních dnů před jejím konáním podle § 60 odst. 10 školského zákona a v případě zasílání pozvánky na zkoušku v náhradním termínu dalších kol přijímacího řízení, 7 kalendářních dnů podle § 3 odst. 6 vyhlášky.

Krajský úřad

·         Zveřejňuje, i způsobem umožňujícím dálkový přístup, přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 22 školského zákona.

 

 

I. Nástup do střední školy

Žákem SŠ se uchazeč o vzdělávání v prvním ročníku SŠ stává prvního dne školního roku nebo pozdějším dnem stanoveným v oznámeném rozhodnutí (dnem uvedeným na zveřejněném seznamu přijatých uchazečů), ve kterém byl přijat do oboru vzdělání, pro nějž předložil škole zápisový lístek.

 

V.     Změny v důsledku novely školského zákona pro oblast přijímacího řízení (zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

 

*   Snižuje se v prvním kole přijímacího řízení počet přihlášek na dvě, které může uchazeč podat (novela § 60 odst. 7 školského zákona).

*   Nahrazuje se způsob zaslání rozhodnutí o přijetí vyhlášením rozhodnutí o přijetí formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

*   Omezuje se předkládání zápisového lístku – nepředkládají jej uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání konané podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona a kteří se hlásí do všech forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona (novela § 60a odst. 1 školského zákona).

*   Zpětné vydání zápisového lístku se ruší; výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Návazně byl změněn i příslušný prováděcí předpis (vyhláška č. 671/2004 Sb.).


Příloha

Střední škola - ředitel školy

Tab.: Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Školní rok 2013/2014
- přijetí od 1. 9. 2014

U oborů vzdělání s talentovou zkouškou (bez ohledu na formu vzdělávání) */

U oborů ostatních vzdělání

 

 

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději */

do 30. listopadu

do 15. března pro denní formu vzdělávání

do 20. března pro ostatní formy vzdělávání

Zápisový lístek obdrží uchazeč +/

do 30. listopadu žák ZŠ v této škole

do 15. března žák ZŠ v této škole

Ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, od krajského úřadu, a to na základě písemné žádosti

Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kriteria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději

 

do 30. října

 

do 31. ledna

termíny konání talentové zkoušky a přijímací zkoušky ++/

Od 2. ledna do
15. ledna; **/
/konzervatoř od
15. ledna do
31. ledna/

Od 22. do 30. dubna ***/
 

 

Poznámky:

Při počítání času se postupuje podle § 40 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

*/      Termíny se stanoví na základě § 60b školského zákona.

**/    Termíny se stanoví na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 2 vyhlášky.

***/ Termíny se stanoví na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 1 vyhlášky.

+/      Dobu vydání stanoví § 60a odst. 2 školského zákona. Obdobně, jako pro uchazeče (občany ČR) o vzdělávání v oborech vzdělání, vydává zápisový lístek krajský úřad i cizincům, kteří nebyli žáky základní školy v České republice, podle § 60a odst. 2 školského zákona. Od 1. 1. 2012 je stanovena skupina uchazečů, která ZL nepředkládá (§ 60a odst. 1 školského zákona).

++/    Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení (§ 62 odst. 2 školského zákona). Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná formou talentové zkoušky (§ 88 odst. 2 a § 91 odst. 2 školského zákona). 

 

Vytvořeno službou Webnode